Målstyring med forankring i bedre utnyttelse av IKT

Tradisjonelt har vi i næringslivet tenkt budsjett basert på regnskapsmessige prinsipper. Budsjett blir som oftest utarbeidet av og for ledelse og eiere. Forankring og forståelse nedover i organisasjonen kan av ulike årsaker være mangelfull. Det er derimot interessant å se på muligheter til å endre dette og ikke minst se på effekten av endringer.

Skal man lykkes, må man først og fremst starte med å bearbeide datastrukturer i styringssystemene. Disse må være i overenstemmelse med satstingsområder, organisasjonsstruktur og bedriftens ledelseskultur.

Deretter må man bygge opp rapporter som støtter opp eksisterende datastruktur der en også lager operative måleparameter som er konkret, målbare og kommuniserbare for dem det gjelder. En må sikre at alle mål bygger opp under den overordnede målsetning for driften og prioritert utvikling. De fleste ERP-systemer takler denne måten å jobbe på.

Prosesser med de involverte er av avgjørende betydning. Erfaring viser at i de tilfelle en kan simulere økonomiske konsekvenser av forskjellig adferd, blir det mye enklere å skape et engasjement blant alle ansatte.

Når man har forankret mål på en god måte er det like viktig å gi løpende support/oppfølging. Det er ikke like spennende å gå på fotballkamp når målene er borte eller at vi ikke ser og opplever at det blir mål. På samme måte må man tenke i det daglige arbeid. Med andre ord så skal man glede seg over de eksemplene der man lykkes og ta tak i de eksemplene der man ikke lykkes.

Som leder innebærer det at du kan utøve et støttende lederskap og ikke et kontrollerende. Erfaring viser også at dette at denne arbeidsformen som over tid vil det gi de beste resultatene. Man blir heller ikke overrasket når man opplever at de ansattes engasjement øker. Vi opplever at de kommer med innspill til endring/forbedring basert på egen erfaring. Det er jo de som føler utfordringene på kroppen.

DENNE MÅTE Å ARBEDE PÅ STØTTER OPP UNDET VÅRT GRUNNLGGENDE BEHOV FOR Å LYKKES, BLI
VERDSATT OG IKKE MINST DET AT VI BETYR NOE PÅ JOBBEN.

LA MÅLSTYRING VÆRE ET ELEMENT I ET STØTTENDE OG UTVIKLENDE LEDERSKAP.

Amund Jensen

Telefon: 9089 2678
E-post: amund@totalitet.no

  • Analysere verdikjeden på strategisk og operativt nivå
  • Bruk av IKT som styringsverktøy
  • Målstyring og rapportering
  • Samtalepart for daglig leder
  • Lederutvikling
  • Forretningsutvikling
  • Handlingsplaner